Opublikowano: 07.09.2021

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego  wyboru wykonawcy usług psychologicznych w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wykaz osób i doświadczenia zawodowego
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 6 – Wzór Umowy
Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik do umowy
zapytanie ofertowe