Opublikowano: 09.12.2019

SNR jest realizatorem projektu pod nazwą: „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” RPSW.09.02.03-26-0017/18, w ramach którego został utworzony Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach na ul.Mielczarskiego 45.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-06-01 - 2022-06-30

 

Warunki rozpoczęcia pobytu w hostelu, a tym samym uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie spełnienia tych wymagań:

  • ukończone 18 lat – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  • pochodzenie z obszaru województwa świętokrzyskiego, osoby które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – oświadczenie;
  • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – oświadczenie;
  • ukończona terapia podstawowa leczenia uzależnień oraz stwierdzono, że nie jest wymagane podjęcie terapii w warunkach oddziału zamkniętego – zaświadczenie lub wypis;
  • co najmniej miesięczna abstynencja – oświadczenie; wymagana jest trzeźwość - brak trzeźwości lub zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia;
  • stan zdrowia pozwalający na wielomiesięczny pobyt w hostelu (do hostelu nie będą przyjmowane osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami mieszanymi) – zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry
  • zobowiązanie do przestrzegania regulaminu hostelu – oświadczenie;

 

W ramach realizacji projektu prowadzone będą działania:

- konsultacje psychiatryczne;

- konsultacje psychologiczne;

- terapia indywidualna;

- grupa wsparcia;

- grupa zapobiegania nawrotom;

- warsztat umiejętności psychospołecznych;

- grupa rozwoju osobistego;

- doradztwo zawodowe;

- warsztat informatyczny, warsztat kulinarny;

- socjoterapia przez animację czasu wolnego.


W hostelu osoba może przebywać przez okres 6 miesięcy.  Uczestnictwo jest bezpłatne, osoby objęte wsparciem mają zapewnione wyżywienie.

 

BIURO PROJEKTU:

STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''
ul. Karczówkowska 36,
25-711 Kielce,
Telefon: 41 366 94 03.