Opublikowano: 01.04.2019

Informacje o otrzymanych darowiznach w roku 2018

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" dziękuje darczyńcom za otrzymane w 2018 roku darowizny w kwocie 7.873,00 zł (słownie siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)

dokument z podziękowaniami