Opublikowano: 14.02.2018

notatka z przeprowadzanego projektu

Tytuł projektu:

"Nowe perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami"
– szkolenie dla osób niepełnosprawnych informujące o dostępnych projektach w poszczególnych obszarach.

 

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

 

Wartość projektu: 8 950,00zł

 

BIURO PROJEKTU:

STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce

Telefon: 413669404

Adres e-mail: sekretariat(at)nadziejarodzinie.org.pl

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.03.2018

 

Beneficjenci:

Program kierowany do 45 osób niepełnosprawnych korzystających z oferty Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu będzie przekazanie osobom niepełnosprawnym informacji z zakresu Funduszy Europejskich poprzez przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, zachęcając tym samym osoby niepełnosprawne do tego, aby chętnie i na równi z innymi ludźmi uczestniczyli w projektach unijnych oraz sami chcieli je realizować.

 

Realizowane zadania:

W Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mielczarskiego 45 odbędą się dwa odrębne spotkania 15 lutego i 15 marca br. w ramach szkolenia pn.: ,,Nowe perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami”. Spotkania będą miły charakter informacyjno-promocyjny, mający na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w Polsce skierowanych do osób niepełnosprawnych. Materiałami wspomagającymi proces szkolenia będą materiały informacyjnej nt. Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.  Program pierwszego spotkania zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie i przedstawienie najważniejszych informacji zawartych w wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W drugim spotkaniu zakłada się przekazanie informacji z zakresu unijnych środków przyznawanych na szkolenia ułatwiające zawodowy start osobom  niepełnosprawnym, zostanie pokazane gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej firmy i zaprezentowane zostaną programy regionalne dla osób niepełnosprawnych, z których beneficjenci mogą skorzystać. Szkolenia poprowadzą doświadczeni i przeszkoleni specjaliści ds. Projektów i Pozyskiwania Funduszy - pracownicy Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” co zapewni wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.