Opublikowano: 30.11.2008

W dniu 21 marca 2007 roku w Warszawie w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja na temat ?Bezpieczna i szczęśliwa rodzina- przeciwdziałanie patologiom dzieci i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu? Jej organizatorem byli Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Stowarzyszeniem ?Nadzieja Rodzinie?. Celem konferencji było zaprezentowanie inicjatyw Rządu w zakresie przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń między podmiotami pracującymi na rzecz młodzieży, wypracowanie wytycznych to tworzenia standardów jakości pracy z młodzieżą i zwrócenie uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na systemową pracę w obszarze młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Obrady otworzył Pan Krzysztof Jurgiel Wiceprzewodniczący KP PIS. Jako pierwszy wystąpił Pan Premier Rządu RP Jarosław Kaczyński przedstawiając referat na temat ?Polityka społeczna przeciwko wykluczeniu i bezpieczna rodzina w Programie ?Solidne Państwo? Następnie kolejno przedstawiali swoje referaty Pan Sławomir Kłosowski-Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Pani Joanna Kluzik -Rostkowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pani Beata Kępa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Marek Grabowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia , Pan Profesor Bogusław Wolniewicz, Pan Profesor Kazimierz Wiatr Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji. i Sportu. Prezes Stowarzyszenia ?Nadzieja Rodzinie? Ksiądz Andrzej Drapała z Panią dr Moniką Szpringer zaprezentowali ?Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży? jako propozycję rozwiązań systemowych w zakresie pracy profilaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. W dalszej części konferencji w grupach dyskusyjnych przedstawiono różne formy pracy z młodzieżą i rodziną. I tak Stowarzyszenie ?U Siemachy? z Krakowa zaprezentowało ?Koncepcję rozwiązań Systemowych placówek socjoterapeutycznych?. CKiW OHP z Wiechlic przedstawiło projekt na temat? Rodzina jako miejsce realizacji własnych potrzeb psychicznych i społecznych?. Profilaktyczno rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci z Łodzi zapoznał uczestników z Treningiem Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami ( ?Tukan? ). Kolejną grupę dyskusyjną prowadziło Stowarzyszenie pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wielkopolskiego i przedstawiło Gniazdo Orła Białego - Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży?. Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa zaznajomił obecnych z programem ?Przejawy dewiacji społecznej w popkulturach młodzieżowych?. Kolejna grupę prowadziło Stowarzyszenie ECKAM z Ełku z projektem ?Manufaktura Aktywności Młodych?. W ostatniej grupie przedstawiciele stowarzyszenia ?Nadzieja Rodzinie? pokazali pracę środowiskową w klubach młodzieżowych ?Wolna Strefa? oraz dziecięco ? młodzieżowych ?Młoda Strefa? . Po zakończeniu prezentacji podjęto dyskusję w grupach w obszarze ośmiu tematów:
1. Jak kształtować wizerunek placówki dla młodzieży i współpracować ze środowiskiem lokalnym. Dialog ze środowiskiem poprzez media.
2. Rola i znaczenie autorytetów rówieśniczych w budowaniu środowiska wychowawczego.
3. Współpraca placówki wychowawczo-profilaktycznej z rodziną- szanse i ograniczenia.
4. Pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat funkcjonowania placówek dla młodzieży. Monitoring i ewaluacja.
5. Specyfika pracy z młodzieżą - konieczność wyodrębnienia placówek uwzględnionych w procesie legislacyjnym.
6. Jak budować środowisko wykorzystanej szansy? Skuteczne sposoby motywowania młodzieży do zmiany negatywnych postaw.
7. Uwarunkowania skuteczności placówek dla młodzieży - dobór kadry wychowawczej, jak pozyskać młodzież ?
Standardy lokalu, zasady konstruowania programów profilaktycznych, atrakcyjne dla młodzieży, metody i formy pracy..
W podsumowaniu Konferencji zostały przedstawione na Forum wnioski wypracowane przez grupy dyskusyjne. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania standardów jakości pracy z młodzieżą z uwzględnieniem rozwiązań legislacyjnych. Również ważnym postulatem była wskazanie na potrzebę kontynuacji współpracy i wymiany doświadczeń poprzez stworzenie platformy dyskusyjnej.